Esencja klasyki

Sekretera Ludwik XVI, Dania 1780

Pokaż więcej

Pastelowy spokój skandynawii

Ręcznie malo­wa­ny Gustavian, XVIII wiek

Nie tylko minimalizm

Hans J. Wegner, stół AT-309, Dania 1952

Pokaż więcej

Metal, coś więcej niż industrial

Sejf, Dania, XIX

Inspirujące barwy orientu

Chiński kabi­net, Shanxi, XVIII wiek

Pokaż więcej

Ukłon w stro­nę kla­sycz­nych roz­wią­zań.. Wybór mebli zabyt­ko­wych, któ­re swo­ją pro­stą for­mą pasu­ją do nowo­cze­snych wnętrz, wykoń­czo­ne ręcz­nie nakła­da­ną poli­tu­rą, woskiem psz­cze­lim, ole­jem…

Pokaż więcej

Zanurz się w paste­lo­wych bar­wach i wpro­wadź do wnę­trza spo­kój, deli­kat­ność i powiew roman­ty­zmu. Meble malo­wa­ne ręcz­nie z zasto­so­wa­niem tra­dy­cyj­nych tech­nik i tech­no­lo­gii, ory­gi­nal­na paty­na doda­je im wyjąt­ko­we­go cha­rak­te­ru oraz pod­kre­śla…

Pokaż więcej

Od sztan­da­ro­wych nazwisk duń­skie­go wzor­nic­twa, po arty­stycz­ne wizje kla­sycz­nych form meblar­skich, wykoń­czo­nych w nie­kon­wen­cjo­nal­ny spo­sób. Kategoria odważ­nych połą­czeń, fuzji barw, róż­no­rod­no­ści…

Pokaż więcej

METAL w róż­nych odsło­nach i kli­ma­tach – od błysz­czą­ce­go chro­mu po sta­lo­wy indu­strial. Przejście od pre­cy­zyj­nych odle­wów na wosk tra­co­ny, po masyw­ne żeliw­ne for­my. Odkryj z nami róż­no­rod­ność tego…

Pokaż więcej

Zabytkowe meble spro­wa­dza­ne z Chin, Japonii i Filipin, pocho­dzą­ce z cza­sów dyna­stii Quing i Ming wykoń­czo­ne tra­dy­cyj­ny­mi meto­da­mi, nie­znisz­czal­ną azja­tyc­ką laką – bar­dzo trwa­łe i masyw­ne.

Pokaż więcej

Idea

Square Drop odzwierciedla miłość do SZTUKI jako ukazywania wnętrza artysty. Podążając za stwierdzeniem Josepha Beuysa „Jeder Mensch ist ein Künstler”, czyli, że każdy człowiek jest artystą, chcemy uwalniać drzemiące w nas pokłady oryginalności i indywidualizmu, które odkryte mogą znaleźć swój przejaw w wyjątkowych wnętrzach.

To nie moda powinna być głównym wyznacznikiem, celem samym w sobie. Wierzymy, że urządzając swoje wnętrza w zgodzie ze sobą, słuchając siebie, samoistnie stajemy się kreatorami tworzącymi coś unikatowego.

Square Drop, dzięki wyborowi wysokiej jakości przedmiotów, z różnych światów i materii, daje Ci szansę odnalezienia w nich siebie, tego co Cię inspiruje, a jednocześnie podkreśla Twój indywidualizm.

Square Drop, furniture with distinction..

KREACJA
Realizujemy nasze autorskie projekty. Jesteśmy również otwarci na współpracę z ludźmi, którzy z nasza pomocą zrealizują swoje pomysły.
WSPÓŁPRACA
Współpracujemy ze stolarzami, tapicerami, z rzemieślnikami, którzy dbają o wysoką jakość i piękne wykonanie proponowanych przez nas mebli.
DETAL
Dopracowujemy meble w szczegółach, gdyż lubimy, kiedy detale, naturalna patyna, zachowują całościowy charakter mebla.
FINE ART CONSERVATION LAB