ALT PL

Classic

Ukłon w stro­nę kla­sycz­nych roz­wią­zań.. Wybór mebli zabyt­ko­wych, któ­re swo­ją pro­stą for­mą pasu­ją do nowo­cze­snych wnętrz, wykoń­czo­ne ręcz­nie nakła­da­ną poli­tu­rą, woskiem psz­cze­lim, ole­jem…

Sofa, Wilhelm Kimbel

Manufaktura Mebli w Mainz, Niemcy, XIX w.

Niemiecka sofa w sty­lu póź­ne­go Empire’u, dato­wa­na ok. 1830 roku. Mebel wyko­nał ebe­ni­sta Wilhelm Kimbel (1786-1869) w manu­fak­tu­rze mebli w Mainz w Południowych Niemczech. Kimbel czę­sto deko­ro­wał meble peł­no­pla­stycz­ny­mi for­ma­mi rzeź­biar­ski­mi. Tutaj cie­ka­wym ele­men­tem deko­ra­cyj­nym są rzeź­bio­ne orły, któ­rych skrzy­dła prze­cho­dzą w deko­ra­cję opar­cia. Ten typ mebla poja­wia się jako ADLER CANAPÉ w Zeszytach gra­ficz­nych, do któ­rych rysun­ki wyko­nał Wilhelm Kimbel.
Sofa jest maho­nio­wa, wykoń­czo­na woskiem psz­cze­lim i tapi­ce­ro­wa­na natu­ral­nym lnem. Mebel prze­szedł peł­ną kon­ser­wa­cję z zacho­wa­niem jego natu­ral­nej paty­ny.
Sofa jest obi­ta tka­ni­ną rów­nież od tyłu, co pozwa­la na jej wol­no­sto­ją­ce usta­wie­nie. Ten zabyt­ko­wy mebel z epo­ki w nowo­cze­snym wykoń­cze­niu świet­nie wpi­su­je się we współ­cze­sne wnę­trza.

Zapytaj o mebel
2
Sprzedane

Para foteli Chippendale

Anglia, 1770-1780

Para usza­ko­wych fote­li w sty­lu Chippendale (mini­mal­nie róż­nią się mię­dzy sobą, jeden jest 6 cm. wyż­szy). Wykonane z drew­na maho­nio­we­go z dobrze zacho­wa­ną, ory­gi­nal­ną paty­ną. Siedzisko z luź­ną podusz­ką z pie­rza. Całość tapi­ce­ro­wa­na w tka­ni­nę z kolek­cji Mullberry. Sprzedawane jako para.

Zapytaj o mebel
21

Sekretera w stylu Ludwika XVI

Dania, 1780

Mahoniowa sekre­te­ra w sty­lu Ludwika XVI. W gór­nej czę­ści deko­ra­cyj­ny scho­wek ukry­ty za żalu­zją w for­mie deko­ra­cyj­nych grzbie­tów ksią­żek. W środ­ko­wej czę­ści zamy­ka­ny sekre­ta­rzyk, na dole czte­ry szu­fla­dy.

Zapytaj o mebel
12

Komoda w stylu Jerzego II

Anglia, 1700-1750

Angielska komo­da w sty­lu Jerzego II, pokry­ta for­ni­rem orze­cho­wym z deli­kat­ną intar­sjo­wa­ną deko­ra­cją.

Zapytaj o mebel
16

Biureczko w stylu Jerzego III

Anglia 1750

Angielskie biu­recz­ko orze­cho­we w sty­lu Jerzego II, ory­gi­nal­ne oku­cia mosięż­ne, blat pokry­ty skó­rą z dobrze zacho­wa­ną paty­ną.

Zapytaj o mebel
18
Sprzedane

Kabinet w stylu Ludwika XVI

Dania, 1790

Mały kabi­net w sty­lu Ludwika XVI, wyko­na­ny z drew­na maho­nio­we­go. Górna część z drzwia­mi żalu­zjo­wy­mi, w dol­nej czę­ści szu­flad­ka. Za żalu­zjo­wy­mi drzwicz­ka­mi pio­no­we prze­gród­ki na doku­men­ty.

Zapytaj o mebel
7

Biblioteczka empirowa

Dania, 1810

Mahoniowa biblio­tecz­ka empi­ro­wa, pokry­ta ręcz­nie kła­dzio­ną poli­tu­rą for­te­pia­no­wą. Górna część otwar­ta z pół­ka­mi, dol­na część zamy­ka­na. Drzwi zdo­bio­ne deli­kat­ną intar­sją.

Zapytaj o mebel
12

Ławka empirowa

Dania 1810

Elegancka sof­ka (ław­ka) w sty­lu duń­skie­go empi­ru. Wykonana z drew­na maho­nio­we­go, deli­kat­ne szpro­sy nada­ją jej lek­ko­ści i ele­ganc­ki wygląd. Siedzisko tapi­ce­ro­wa­ne tka­ni­ną weł­nia­ną z Danish Art Weaving.

Zapytaj o mebel
13

Fotele Art Deco

Dania, 1920

Para brzo­zo­wych fote­li Art Deco z ele­ganc­ki­mi czar­ny­mi deta­la­mi. Tapicerowane czar­nym aksa­mi­tem. Sprzedawane jako para.

Dostępność: Dostępne

Zapytaj o mebel
11 ALT PL
  1. alt pl

Komoda Militarna

Anglia, 1850-1860

Angielska komo­da mili­tar­na z roz­kła­da­nym bla­tem, opusz­cza­nym na wysu­wa­ne wspor­ni­ki, umoż­li­wia­ją­cym wyko­rzy­sta­nie mebla jako sekre­ta­rzy­ka. W tyl­nej czę­ści bla­tu schow­ki z przy­kryw­ka­mi na drob­ne przed­mio­ty. Szuflady z wpusz­cza­ny­mi, mosięż­ny­mi oku­cia­mi kase­to­wy­mi.

Zapytaj o mebel
19
Sprzedane

Fotel Regencyjny

Anglia, 1820

Mahoniowy fotel regen­cyj­ny, wypla­ta­ny rafią. Na sie­dzi­sku i opar­ciu podusz­ki tapi­ce­ro­wa­ne sza­rym aksa­mi­tem. Nóżki zakoń­czo­ne mosięż­ny­mi kopyt­ka­mi.

Zapytaj o mebel
17

Angielska Komoda Militarna

Anglia, 1780

Angielska komo­da mili­tar­na w sty­lu Jerzego III pocho­dzą­ca z koń­ca XVIII wie­ku. Wykonana z drew­na maho­nio­we­go, skła­da się z dwóch nakła­da­nych na sie­bie skrzyń z uchwy­ta­mi. Górna szu­fla­da otwie­ra się two­rząc sekre­ta­rzyk z mały­mi szu­flad­ka­mi.

Dostępność: Mebel sprowadzany na indywidualne zamówienie. Czas oczekiwania wynosi 4-6 tygodni.

Zapytaj o mebel
12
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG