Design

Od sztan­da­ro­wych nazwisk duń­skie­go wzor­nic­twa, po arty­stycz­ne wizje kla­sycz­nych form meblar­skich, wykoń­czo­nych w nie­kon­wen­cjo­nal­ny spo­sób. Kategoria odważ­nych połą­czeń, fuzji barw, róż­no­rod­no­ści mate­ria­łów, fak­tur, wykoń­czeń drew­na, któ­ra swo­im cha­rak­te­rem dosko­na­le wpi­su­je się w nowo­cze­sne wnę­trza.

Stół z ceramicznym blatem

Bjørn WIINBLAD, Dania, 1978

Okrągły stół z cera­micz­nym bla­tem, sygno­wa­ny – Bjørn Wiinblad 1984. Jest to obiekt wyko­na­ny przez duń­skie­go arty­stę mala­rza, pro­jek­tan­ta, cera­mi­ka, ilu­stra­to­ra. W jego twór­czo­ści poja­wia się baśnio­wa sty­li­sty­ka, któ­ra nawią­zu­je do towa­rzy­szą­ce­go mu życio­we­go mot­ta – „Aby uszczę­śli­wiać ludzi..”

Zapytaj o mebel
14

Komoda 'CHANEL’

Dania 1840

Empirowa komo­da maho­nio­wa, wykoń­czo­na for­te­pia­no­wą poli­tu­rą z dodat­kiem brud­ne­go różu.

Zapytaj o mebel
10
Sprzedane

Para foteli klubowych

Dania, 1940-1950

Para fote­li klu­bo­wych, musz­lo­wym kształ­tem nawią­zu­ją­ce do sty­lu Flemminga Lassena, duń­skie­go archi­tek­ta i pro­jek­tan­ta. Nóżki wyko­na­ne z buczy­ny, wykoń­czo­ne ciem­ną poli­tu­rą, wosko­wa­ne. Tapicerowane mate­ria­łem z kolek­cji Nobilis.

Zapytaj o mebel
16

Stół jadalny AT-309, Hans Wegner

Dania 1952

Stół jadal­ny AT-309, zapro­jek­to­wa­ny przez duń­skie­go pro­jek­tan­ta, Hansa Jørgensena Wegnera, a wyko­na­ny przez fir­mę Andreas Tuck, kata­log z 1952 roku. Blat wyko­na­ny z drew­na teako­we­go, nogi z masy­wu dębo­we­go z mosięż­ny­mi wspor­ni­ka­mi.

Zapytaj o mebel
12

Para foteli w stylu ART DECO

Szwecja, 1920

Para fote­li w sty­lu szwedz­kie­go Art deco, wyko­na­ne z drew­na brzo­zo­we­go, tapi­ce­ro­wa­ne mate­ria­łem z kolek­cji Sahco. Sprzedawane jako para.

Zapytaj o mebel
11
Sprzedane

Stolik kawowy

Rud THYGESEN, Dania 1960

Stolik kawo­wy zapro­jek­to­wa­ny przez duń­ską pro­jek­tant­kę Rud Thygesen. Prosta for­ma mebla wyko­na­na z drew­na róża­ne­go z deli­kat­ny­mi deta­la­mi w naroż­ni­kach z pole­ro­wa­nej sta­li.

Zapytaj o mebel
13
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG