Metal

METAL w róż­nych odsło­nach i kli­ma­tach – od błysz­czą­ce­go chro­mu po sta­lo­wy indu­strial. Przejście od pre­cy­zyj­nych odle­wów na wosk tra­co­ny, po masyw­ne żeliw­ne for­my. Odkryj z nami róż­no­rod­ność tego mate­ria­łu.

Sejf ze stali polerowanej

Dania, 1870-1890

Metalowy sejf, wyko­na­ny z ręcz­nie pole­ro­wa­nej sta­li, obsa­dzo­ny na drew­nia­nym coko­le. Okucia mosięż­ne.

Zapytaj o mebel
11

Chińska skrzynia

Shanxi, XVII wiek

Chińska skrzy­nia pocho­dzą­ca z XVII wie­ku. Zdobiona kuty­mi orna­men­ta­mi, czę­ścio­wo pokry­ta skó­rą. Różnorodność mate­ria­łów i świet­nie zacho­wa­na paty­na doda­je jej wyjąt­ko­we­go cha­rak­te­ru.

Zapytaj o mebel
10

Sejf ze stali polerowanej

Dania, 1820-1840

Sejf ze sta­li pole­ro­wa­nej ze zło­co­ny­mi oku­cia­mi. Wieko z dwie­ma deko­ra­cyj­ny­mi roze­ta­mi, masku­ją­cy­mi otwo­ry na klucz. Po bokach zło­co­ne anta­by, któ­re kon­tra­stu­ją z suro­wo­ścią sta­li.

Zapytaj o mebel
9

Fotel bujany Andersena

Dania, 1850-1870

Fotel buja­ny wyko­na­ny w pole­ro­wa­nej sta­li. Tapicerowany mate­ria­łem z kolek­cji Ralpha Laurena. Fotel potocz­nie nazy­wa­ny fote­lem Hansa Christiana Andrsena, gdyż duń­ski autor baśni był uwiecz­nio­ny w podob­nym fote­lu.

Zapytaj o mebel
7
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG