Oddity

Kabinet jasny

drewno jesionowe, mosiądz, kwarcyt

Jest nawią­za­niem do naj­bar­dziej repre­zen­ta­cyj­nych i kosz­tow­nych mebli skrzy­nio­wych, któ­re w XVII wie­ku roz­po­wszech­ni­ły się w Europie.
Obiekt jest deko­ra­cyj­nie zdo­bio­ny natu­ral­nym kamie­niem, mosiądzem/żeliwem, skry­wa taj­ne szu­fla­dy i schow­ki i sta­no­wi głów­ny ele­ment, deter­mi­nu­ją­cy cha­rak­ter wnę­trza.

Wiek: meble współczesne/ con­tem­po­ra­ry design

Pochodzenie: Polska/Poland

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
6

Kolumna

drewno jesionowe mosiądz/stal

Jest to postu­ment o kla­sycz­nej budo­wie i pro­por­cjach. Mebel zna­ny od sta­ro­żyt­no­ści, ponow­nie roz­po­wszech­nio­ny w cza­sach rene­san­su.
Podobnie jak w nie­któ­rych meblach zabyt­ko­wych we wnę­trzu kolum­ny z kolek­cji Oddity ukry­ta jest szaf­ka.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
7

Kabinecik

drewno jesionowe mosiądz

Jest owal­nym nawią­za­niem do tzw. „table cabi­nets”, małych sza­fe­czek z drob­ny­mi szu­flad­ka­mi i schow­ka­mi do prze­cho­wy­wa­nia drob­nych przed­mio­tów, biżu­te­rii, doku­men­tów.
Dekoracyjne wnę­trze zamknię­te za pro­sty­mi drzwicz­ka­mi sta­no­wi ele­ment nie­spo­dzian­ki. Mebel może być eks­po­no­wa­ny zarów­no
zamknię­ty jak i otwar­ty.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
10

Etażerka ciemna

drewno jesionowe mosiądz/żeliwo, stal

Jest nawią­za­niem do mebla o kil­ku kon­dy­gna­cjach, otwar­tych pół­kach, któ­ry poja­wił się we Francji w 2. poło­wie XVIII wie­ku.
Dzięki regu­la­cji wykrę­ca­ne­go bla­tu, tra­dy­cyj­na for­ma eta­żer­ki zosta­ła tu połą­czo­na z for­mą sto­li­ka pomoc­ni­cze­go, co znacz­nie roz­sze­rza jego funk­cjo­nal­ność.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
3

Konsola jasna

drewno jesionowe mosiądz/stal kwarcyt

Jest to naj­bar­dziej współ­cze­sna, wol­no­sto­ją­ca for­ma z kolek­cji Oddity, nato­miast typo­lo­gicz­nie nawią­zu­je do repre­zen­ta­cyj­nych
mebli luk­su­so­wych, któ­re w koń­cu XVII wie­ku poja­wi­ły się we Francji i Włoszech, tzw. stół przy­ścien­ny czę­sto wspar­ty na boga­to rzeź­bio­nej pod­sta­wie.
W kolek­cji Oddity kon­so­la jest wzbo­ga­co­na o ukry­tą szu­fla­dę, dzię­ki cze­mu może peł­nić funk­cję biur­ka.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
7

Gondola ciemna

drewno jesionowe mosiądz/żeliwo wełna

Jest esen­cją anty­ki­zu­ją­cej for­my, nawią­zu­ją­cej do rene­san­so­we­go fote­la Dantego (wł. sedia Dantesca), łuki łączą, się ze sobą w cen­tral­nym punk­cie, two­rząc ele­ganc­kie sie­dzi­sko.
Mosiężne guzy umiesz­czo­ne w zwień­cze­niu opar­cia sta­no­wią deli­kat­ne ele­men­ty deko­ra­cyj­ne, a mosięż­ne kopyt­ka, uno­szą for­mę nad zie­mią, nada­jąc jej lek­ko­ści.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
2

Konsola ciemna

drewno jesionowe mosiądz/stal kwarcyt

Jest to naj­bar­dziej współ­cze­sna, wol­no­sto­ją­ca for­ma z kolek­cji Oddity, nato­miast typo­lo­gicz­nie nawią­zu­je do repre­zen­ta­cyj­nych
mebli luk­su­so­wych, któ­re w koń­cu XVII wie­ku poja­wi­ły się we Francji i Włoszech, tzw. stół przy­ścien­ny czę­sto wspar­ty na boga­to rzeź­bio­nej pod­sta­wie.
W kolek­cji Oddity kon­so­la jest wzbo­ga­co­na o ukry­tą szu­fla­dę, dzię­ki cze­mu może peł­nić funk­cję biur­ka.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
4

Etażerka jasna

drewno jesionowe mosiądz/żeliwo, stal

Jest nawią­za­niem do mebla o kil­ku kon­dy­gna­cjach, otwar­tych pół­kach, któ­ry poja­wił się we Francji w 2. poło­wie XVIII wie­ku.
Dzięki regu­la­cji wykrę­ca­ne­go bla­tu, tra­dy­cyj­na for­ma eta­żer­ki zosta­ła tu połą­czo­na z for­mą sto­li­ka pomoc­ni­cze­go, co znacz­nie roz­sze­rza jego funk­cjo­nal­ność.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
5

Kabinet ciemny

drewno jesionowe żeliwo, stal kamień świętokrzyski

Jest nawią­za­niem do naj­bar­dziej repre­zen­ta­cyj­nych i kosz­tow­nych mebli skrzy­nio­wych, któ­re w XVII wie­ku roz­po­wszech­ni­ły się w Europie.
Obiekt jest deko­ra­cyj­nie zdo­bio­ny natu­ral­nym kamie­niem, mosiądzem/żeliwem, skry­wa taj­ne szu­fla­dy i schow­ki i sta­no­wi głów­ny ele­ment, deter­mi­nu­ją­cy cha­rak­ter wnę­trza.

Wiek: meble współczesne/ con­tem­po­ra­ry design

Pochodzenie: Polska/Poland

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
4

Gondola jasna

drewno jesionowe mosiądz/żeliwo wełna

Jest esen­cją anty­ki­zu­ją­cej for­my, nawią­zu­ją­cej do rene­san­so­we­go fote­la Dantego (wł. sedia Dantesca), łuki łączą, się ze sobą w cen­tral­nym punk­cie, two­rząc ele­ganc­kie sie­dzi­sko.
Mosiężne guzy umiesz­czo­ne w zwień­cze­niu opar­cia sta­no­wią deli­kat­ne ele­men­ty deko­ra­cyj­ne, a mosięż­ne kopyt­ka, uno­szą for­mę nad zie­mią, nada­jąc jej lek­ko­ści.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
3
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG