Orient

Zabytkowe meble spro­wa­dza­ne z Chin, Japonii i Filipin, pocho­dzą­ce z cza­sów dyna­stii Quing i Ming wykoń­czo­ne tra­dy­cyj­ny­mi meto­da­mi, nie­znisz­czal­ną azja­tyc­ką laką – bar­dzo trwa­łe i masyw­ne.

Stół Filipiński

XIX-wieczny, filipiński stół konsolowy

Rustykalny stół fili­piń­ski, kolo­nial­ny, wyko­na­ny z egzo­tycz­ne­go drew­na Molave, lokal­nie wystę­pu­ją­ce­go na Filipinach, obec­nie pod ści­słą ochro­ną. Matowa powierzch­nia sto­łu pokry­ta natu­ral­ną paty­ną, śla­da­mi użyt­ko­wa­nia.
W latach 1565-1898 Filipiny były kolo­nią hisz­pań­ską, stąd hisz­pań­ska sty­li­sty­ka mebla. Ten rodzaj sto­łów był wyko­ny­wa­ny głów­nie do klasz­tor­nych refek­ta­rzy na Filipinach.
Stół ma cie­ka­we wymia­ry, jest dość wąski, dzię­ki cze­mu może słu­żyć jako stół kon­so­lo­wy przy ścia­nie lub rodzaj pomoc­ni­ka za sofą.
Blat wyko­na­ny jest z jed­ne­go kawał­ka drew­na, co umoż­li­wia­ją wła­ści­wo­ści drew­na egzo­tycz­ne­go.

Zapytaj o mebel
9

Parawany

Fujian, Chiny, 1880-1900

Zapytaj o mebel
9

Duży bufet chiński

Shanxi, Chiny XIX wiek

Wyjątkowo duży bufet, pokry­ty ory­gi­nal­ną laką w kolo­rze cay­en­ne.

Zapytaj o mebel
8

Szafeczka zdobiona laką

Shandong, Chiny ok. 1830-1840

Mebel pocho­dzi z pro­win­cji Shandong w Chinach, wyko­na­ny z drew­na wią­zo­we­go, zdo­bio­ne ory­gi­nal­ną laką z zacho­wa­ną natu­ral­ną paty­ną. Mebel pocho­dzi z cza­sów Dynastii Qing.

Zapytaj o mebel
14
Sprzedane

Skrzynie na kimona

Shanxi,Chiny, XVIII

Wybór XVIII-wiecznych, chiń­skich skrzyń na kimo­na. Wykonane z kam­fo­ry, pokry­te skó­rą i laką. Występują w róż­nej kolo­ry­sty­ce i roz­mia­rach.

Zapytaj o mebel
8

Podwójny kabinet szafka

Zapytaj o mebel
7

Stolik kawowy

Zapytaj o mebel
7

Chińskie Komody Apteczne

Shanxi, Chiny, połowa XIX wieku

Para komód aptecz­nych, zdo­bio­nych zie­lo­ną laką z deli­kat­nym błę­kit­nym odcie­niem. Wyjątkowy kli­mat mebli pod­kre­śla­ją ręcz­nie pisa­ne cha­rak­te­ry, któ­re ozna­cza­ły leki, któ­re znaj­do­wa­ły się w poszcze­gól­nych szu­flad­kach. Meble pocho­dzą z Chińskiej pro­win­cji Shanxi.

Dostępność: Mebel sprowadzany na indywidualne zamówienie. Czas oczekiwania wynosi 4-6 tygodni.

Zapytaj o mebel
10

Para Chińskich Kabinetów

Shanxi, Chiny, XVIII wiek

Para nie­zwy­kłych kabi­ne­tów chiń­skich, z zacho­wa­ną ory­gi­nal­ną czar­ną laką, front poli­chro­mo­wa­ny, uka­zu­ją­cy sce­ny rodza­jo­we Meble pocho­dzą z pro­win­cji Shanxi w środ­ko­wych Chinach.

Zapytaj o mebel
12
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG