SQUARE DROP realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.5 „Design dla przedsiębiorców”.

Celem pro­jek­tu jest opra­co­wa­nie i wdro­że­nie do pro­duk­cji pro­duk­tu w posta­ci linii wyso­kiej kla­sy mebli rze­mieśl­ni­czych wyko­rzy­stu­ją­cych tra­dy­cyj­ne tech­ni­ki meblar­skie.

Tym samym poszu­ku­je­my do współ­pra­cy rze­mieśl­ni­ków, mistrzów tra­dy­cyj­ne­go wypla­ta­nia sie­dzisk, natu­ral­ne­go bar­wie­nia tka­nin, kalet­ni­ków, dry­kie­rów, aby powsta­ją­ca kolek­cja mogła być kom­bi­na­cją róż­nych tra­dy­cyj­nych tech­nik.

Dofinansowanie pro­jek­tu z UE: 116 152,50 PLN

FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG