ALT PL

Kabinet jasny

drewno jesionowe, mosiądz, kwarcyt

Jest nawią­za­niem do naj­bar­dziej repre­zen­ta­cyj­nych i kosz­tow­nych mebli skrzy­nio­wych, któ­re w XVII wie­ku roz­po­wszech­ni­ły się w Europie.
Obiekt jest deko­ra­cyj­nie zdo­bio­ny natu­ral­nym kamie­niem, mosiądzem/żeliwem, skry­wa taj­ne szu­fla­dy i schow­ki i sta­no­wi głów­ny ele­ment, deter­mi­nu­ją­cy cha­rak­ter wnę­trza.

Wiek: meble współczesne/ con­tem­po­ra­ry design

Pochodzenie: Polska/Poland

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
6

Kolumna

drewno jesionowe mosiądz/stal

Jest to postu­ment o kla­sycz­nej budo­wie i pro­por­cjach. Mebel zna­ny od sta­ro­żyt­no­ści, ponow­nie roz­po­wszech­nio­ny w cza­sach rene­san­su.
Podobnie jak w nie­któ­rych meblach zabyt­ko­wych we wnę­trzu kolum­ny z kolek­cji Oddity ukry­ta jest szaf­ka.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
7

Kabinecik

drewno jesionowe mosiądz

Jest owal­nym nawią­za­niem do tzw. „table cabi­nets”, małych sza­fe­czek z drob­ny­mi szu­flad­ka­mi i schow­ka­mi do prze­cho­wy­wa­nia drob­nych przed­mio­tów, biżu­te­rii, doku­men­tów.
Dekoracyjne wnę­trze zamknię­te za pro­sty­mi drzwicz­ka­mi sta­no­wi ele­ment nie­spo­dzian­ki. Mebel może być eks­po­no­wa­ny zarów­no
zamknię­ty jak i otwar­ty.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
10

Etażerka ciemna

drewno jesionowe mosiądz/żeliwo, stal

Jest nawią­za­niem do mebla o kil­ku kon­dy­gna­cjach, otwar­tych pół­kach, któ­ry poja­wił się we Francji w 2. poło­wie XVIII wie­ku.
Dzięki regu­la­cji wykrę­ca­ne­go bla­tu, tra­dy­cyj­na for­ma eta­żer­ki zosta­ła tu połą­czo­na z for­mą sto­li­ka pomoc­ni­cze­go, co znacz­nie roz­sze­rza jego funk­cjo­nal­ność.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
3

Konsola jasna

drewno jesionowe mosiądz/stal kwarcyt

Jest to naj­bar­dziej współ­cze­sna, wol­no­sto­ją­ca for­ma z kolek­cji Oddity, nato­miast typo­lo­gicz­nie nawią­zu­je do repre­zen­ta­cyj­nych
mebli luk­su­so­wych, któ­re w koń­cu XVII wie­ku poja­wi­ły się we Francji i Włoszech, tzw. stół przy­ścien­ny czę­sto wspar­ty na boga­to rzeź­bio­nej pod­sta­wie.
W kolek­cji Oddity kon­so­la jest wzbo­ga­co­na o ukry­tą szu­fla­dę, dzię­ki cze­mu może peł­nić funk­cję biur­ka.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
7

Gondola ciemna

drewno jesionowe mosiądz/żeliwo wełna

Jest esen­cją anty­ki­zu­ją­cej for­my, nawią­zu­ją­cej do rene­san­so­we­go fote­la Dantego (wł. sedia Dantesca), łuki łączą, się ze sobą w cen­tral­nym punk­cie, two­rząc ele­ganc­kie sie­dzi­sko.
Mosiężne guzy umiesz­czo­ne w zwień­cze­niu opar­cia sta­no­wią deli­kat­ne ele­men­ty deko­ra­cyj­ne, a mosięż­ne kopyt­ka, uno­szą for­mę nad zie­mią, nada­jąc jej lek­ko­ści.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
2

Konsola ciemna

drewno jesionowe mosiądz/stal kwarcyt

Jest to naj­bar­dziej współ­cze­sna, wol­no­sto­ją­ca for­ma z kolek­cji Oddity, nato­miast typo­lo­gicz­nie nawią­zu­je do repre­zen­ta­cyj­nych
mebli luk­su­so­wych, któ­re w koń­cu XVII wie­ku poja­wi­ły się we Francji i Włoszech, tzw. stół przy­ścien­ny czę­sto wspar­ty na boga­to rzeź­bio­nej pod­sta­wie.
W kolek­cji Oddity kon­so­la jest wzbo­ga­co­na o ukry­tą szu­fla­dę, dzię­ki cze­mu może peł­nić funk­cję biur­ka.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
3

Etażerka jasna

drewno jesionowe mosiądz/żeliwo, stal

Jest nawią­za­niem do mebla o kil­ku kon­dy­gna­cjach, otwar­tych pół­kach, któ­ry poja­wił się we Francji w 2. poło­wie XVIII wie­ku.
Dzięki regu­la­cji wykrę­ca­ne­go bla­tu, tra­dy­cyj­na for­ma eta­żer­ki zosta­ła tu połą­czo­na z for­mą sto­li­ka pomoc­ni­cze­go, co znacz­nie roz­sze­rza jego funk­cjo­nal­ność.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
5

Kabinet ciemny

drewno jesionowe żeliwo, stal kamień świętokrzyski

Jest nawią­za­niem do naj­bar­dziej repre­zen­ta­cyj­nych i kosz­tow­nych mebli skrzy­nio­wych, któ­re w XVII wie­ku roz­po­wszech­ni­ły się w Europie.
Obiekt jest deko­ra­cyj­nie zdo­bio­ny natu­ral­nym kamie­niem, mosiądzem/żeliwem, skry­wa taj­ne szu­fla­dy i schow­ki i sta­no­wi głów­ny ele­ment, deter­mi­nu­ją­cy cha­rak­ter wnę­trza.

Wiek: meble współczesne/ con­tem­po­ra­ry design

Pochodzenie: Polska/Poland

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
4

Gondola jasna

drewno jesionowe mosiądz/żeliwo wełna

Jest esen­cją anty­ki­zu­ją­cej for­my, nawią­zu­ją­cej do rene­san­so­we­go fote­la Dantego (wł. sedia Dantesca), łuki łączą, się ze sobą w cen­tral­nym punk­cie, two­rząc ele­ganc­kie sie­dzi­sko.
Mosiężne guzy umiesz­czo­ne w zwień­cze­niu opar­cia sta­no­wią deli­kat­ne ele­men­ty deko­ra­cyj­ne, a mosięż­ne kopyt­ka, uno­szą for­mę nad zie­mią, nada­jąc jej lek­ko­ści.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
3

Sofa, Wilhelm Kimbel

Manufaktura Mebli w Mainz, Niemcy, XIX w.

Niemiecka sofa w sty­lu póź­ne­go Empire’u, dato­wa­na ok. 1830 roku. Mebel wyko­nał ebe­ni­sta Wilhelm Kimbel (1786-1869) w manu­fak­tu­rze mebli w Mainz w Południowych Niemczech. Kimbel czę­sto deko­ro­wał meble peł­no­pla­stycz­ny­mi for­ma­mi rzeź­biar­ski­mi. Tutaj cie­ka­wym ele­men­tem deko­ra­cyj­nym są rzeź­bio­ne orły, któ­rych skrzy­dła prze­cho­dzą w deko­ra­cję opar­cia. Ten typ mebla poja­wia się jako ADLER CANAPÉ w Zeszytach gra­ficz­nych, do któ­rych rysun­ki wyko­nał Wilhelm Kimbel.
Sofa jest maho­nio­wa, wykoń­czo­na woskiem psz­cze­lim i tapi­ce­ro­wa­na natu­ral­nym lnem. Mebel prze­szedł peł­ną kon­ser­wa­cję z zacho­wa­niem jego natu­ral­nej paty­ny.
Sofa jest obi­ta tka­ni­ną rów­nież od tyłu, co pozwa­la na jej wol­no­sto­ją­ce usta­wie­nie. Ten zabyt­ko­wy mebel z epo­ki w nowo­cze­snym wykoń­cze­niu świet­nie wpi­su­je się we współ­cze­sne wnę­trza.

Zapytaj o mebel
2
Sprzedane

Para foteli Chippendale

Anglia, 1770-1780

Para usza­ko­wych fote­li w sty­lu Chippendale (mini­mal­nie róż­nią się mię­dzy sobą, jeden jest 6 cm. wyż­szy). Wykonane z drew­na maho­nio­we­go z dobrze zacho­wa­ną, ory­gi­nal­ną paty­ną. Siedzisko z luź­ną podusz­ką z pie­rza. Całość tapi­ce­ro­wa­na w tka­ni­nę z kolek­cji Mullberry. Sprzedawane jako para.

Zapytaj o mebel
21

Sekretera w stylu Ludwika XVI

Dania, 1780

Mahoniowa sekre­te­ra w sty­lu Ludwika XVI. W gór­nej czę­ści deko­ra­cyj­ny scho­wek ukry­ty za żalu­zją w for­mie deko­ra­cyj­nych grzbie­tów ksią­żek. W środ­ko­wej czę­ści zamy­ka­ny sekre­ta­rzyk, na dole czte­ry szu­fla­dy.

Zapytaj o mebel
11

Stół Filipiński

XIX-wieczny, filipiński stół konsolowy

Rustykalny stół fili­piń­ski, kolo­nial­ny, wyko­na­ny z egzo­tycz­ne­go drew­na Molave, lokal­nie wystę­pu­ją­ce­go na Filipinach, obec­nie pod ści­słą ochro­ną. Matowa powierzch­nia sto­łu pokry­ta natu­ral­ną paty­ną, śla­da­mi użyt­ko­wa­nia.
W latach 1565-1898 Filipiny były kolo­nią hisz­pań­ską, stąd hisz­pań­ska sty­li­sty­ka mebla. Ten rodzaj sto­łów był wyko­ny­wa­ny głów­nie do klasz­tor­nych refek­ta­rzy na Filipinach.
Stół ma cie­ka­we wymia­ry, jest dość wąski, dzię­ki cze­mu może słu­żyć jako stół kon­so­lo­wy przy ścia­nie lub rodzaj pomoc­ni­ka za sofą.
Blat wyko­na­ny jest z jed­ne­go kawał­ka drew­na, co umoż­li­wia­ją wła­ści­wo­ści drew­na egzo­tycz­ne­go.

Zapytaj o mebel
9

Parawany

Fujian, Chiny, 1880-1900

Zapytaj o mebel
9

Duży bufet chiński

Shanxi, Chiny XIX wiek

Wyjątkowo duży bufet, pokry­ty ory­gi­nal­ną laką w kolo­rze cay­en­ne.

Zapytaj o mebel
8

Komoda w stylu Jerzego II

Anglia, 1700-1750

Angielska komo­da w sty­lu Jerzego II, pokry­ta for­ni­rem orze­cho­wym z deli­kat­ną intar­sjo­wa­ną deko­ra­cją.

Zapytaj o mebel
15

Szafeczka zdobiona laką

Shandong, Chiny ok. 1830-1840

Mebel pocho­dzi z pro­win­cji Shandong w Chinach, wyko­na­ny z drew­na wią­zo­we­go, zdo­bio­ne ory­gi­nal­ną laką z zacho­wa­ną natu­ral­ną paty­ną. Mebel pocho­dzi z cza­sów Dynastii Qing.

Zapytaj o mebel
14
Sprzedane

Skrzynie na kimona

Shanxi,Chiny, XVIII

Wybór XVIII-wiecznych, chiń­skich skrzyń na kimo­na. Wykonane z kam­fo­ry, pokry­te skó­rą i laką. Występują w róż­nej kolo­ry­sty­ce i roz­mia­rach.

Zapytaj o mebel
8

Podwójny kabinet szafka

Zapytaj o mebel
7

Biureczko w stylu Jerzego III

Anglia 1750

Angielskie biu­recz­ko orze­cho­we w sty­lu Jerzego II, ory­gi­nal­ne oku­cia mosięż­ne, blat pokry­ty skó­rą z dobrze zacho­wa­ną paty­ną.

Zapytaj o mebel
18

Stolik kawowy

Zapytaj o mebel
7

Chińskie Komody Apteczne

Shanxi, Chiny, połowa XIX wieku

Para komód aptecz­nych, zdo­bio­nych zie­lo­ną laką z deli­kat­nym błę­kit­nym odcie­niem. Wyjątkowy kli­mat mebli pod­kre­śla­ją ręcz­nie pisa­ne cha­rak­te­ry, któ­re ozna­cza­ły leki, któ­re znaj­do­wa­ły się w poszcze­gól­nych szu­flad­kach. Meble pocho­dzą z Chińskiej pro­win­cji Shanxi.

Dostępność: Mebel sprowadzany na indywidualne zamówienie. Czas oczekiwania wynosi 4-6 tygodni.

Zapytaj o mebel
10

Para Chińskich Kabinetów

Shanxi, Chiny, XVIII wiek

Para nie­zwy­kłych kabi­ne­tów chiń­skich, z zacho­wa­ną ory­gi­nal­ną czar­ną laką, front poli­chro­mo­wa­ny, uka­zu­ją­cy sce­ny rodza­jo­we Meble pocho­dzą z pro­win­cji Shanxi w środ­ko­wych Chinach.

Zapytaj o mebel
12
Sprzedane

Kabinet w stylu Ludwika XVI

Dania, 1790

Mały kabi­net w sty­lu Ludwika XVI, wyko­na­ny z drew­na maho­nio­we­go. Górna część z drzwia­mi żalu­zjo­wy­mi, w dol­nej czę­ści szu­flad­ka. Za żalu­zjo­wy­mi drzwicz­ka­mi pio­no­we prze­gród­ki na doku­men­ty.

Zapytaj o mebel
7

Biblioteczka empirowa

Dania, 1810

Mahoniowa biblio­tecz­ka empi­ro­wa, pokry­ta ręcz­nie kła­dzio­ną poli­tu­rą for­te­pia­no­wą. Górna część otwar­ta z pół­ka­mi, dol­na część zamy­ka­na. Drzwi zdo­bio­ne deli­kat­ną intar­sją.

Zapytaj o mebel
12

Ławka empirowa

Dania 1810

Elegancka sof­ka (ław­ka) w sty­lu duń­skie­go empi­ru. Wykonana z drew­na maho­nio­we­go, deli­kat­ne szpro­sy nada­ją jej lek­ko­ści i ele­ganc­ki wygląd. Siedzisko tapi­ce­ro­wa­ne tka­ni­ną weł­nia­ną z Danish Art Weaving.

Zapytaj o mebel
13

Fotele Art Deco

Dania, 1920

Para brzo­zo­wych fote­li Art Deco z ele­ganc­ki­mi czar­ny­mi deta­la­mi. Tapicerowane czar­nym aksa­mi­tem. Sprzedawane jako para.

Dostępność: Dostępne

Zapytaj o mebel
11 ALT PL
  1. alt pl

Komoda Militarna

Anglia, 1850-1860

Angielska komo­da mili­tar­na z roz­kła­da­nym bla­tem, opusz­cza­nym na wysu­wa­ne wspor­ni­ki, umoż­li­wia­ją­cym wyko­rzy­sta­nie mebla jako sekre­ta­rzy­ka. W tyl­nej czę­ści bla­tu schow­ki z przy­kryw­ka­mi na drob­ne przed­mio­ty. Szuflady z wpusz­cza­ny­mi, mosięż­ny­mi oku­cia­mi kase­to­wy­mi.

Zapytaj o mebel
17
Sprzedane

Fotel Regencyjny

Anglia, 1820

Mahoniowy fotel regen­cyj­ny, wypla­ta­ny rafią. Na sie­dzi­sku i opar­ciu podusz­ki tapi­ce­ro­wa­ne sza­rym aksa­mi­tem. Nóżki zakoń­czo­ne mosięż­ny­mi kopyt­ka­mi.

Zapytaj o mebel
17

Angielska Komoda Militarna

Anglia, 1780

Angielska komo­da mili­tar­na w sty­lu Jerzego III pocho­dzą­ca z koń­ca XVIII wie­ku. Wykonana z drew­na maho­nio­we­go, skła­da się z dwóch nakła­da­nych na sie­bie skrzyń z uchwy­ta­mi. Górna szu­fla­da otwie­ra się two­rząc sekre­ta­rzyk z mały­mi szu­flad­ka­mi.

Dostępność: Mebel sprowadzany na indywidualne zamówienie. Czas oczekiwania wynosi 4-6 tygodni.

Zapytaj o mebel
11

Sejf ze stali polerowanej

Dania, 1870-1890

Metalowy sejf, wyko­na­ny z ręcz­nie pole­ro­wa­nej sta­li, obsa­dzo­ny na drew­nia­nym coko­le. Okucia mosięż­ne.

Zapytaj o mebel
11

Chińska skrzynia

Shanxi, XVII wiek

Chińska skrzy­nia pocho­dzą­ca z XVII wie­ku. Zdobiona kuty­mi orna­men­ta­mi, czę­ścio­wo pokry­ta skó­rą. Różnorodność mate­ria­łów i świet­nie zacho­wa­na paty­na doda­je jej wyjąt­ko­we­go cha­rak­te­ru.

Zapytaj o mebel
10
Sprzedane

Stolik konsolowy, Ludwik XVI

Dania, 1780-1790

Stolik kon­so­lo­wy z szu­fla­dą, w sty­lu Ludwika XVI, wyko­na­ny z drew­na sosno­we­go, malo­wa­ny w kolo­rze anty­ki­zu­ją­cej bie­li, z kane­lo­wa­ny­mi nóż­ka­mi, zwę­ża­ją­cy­mi się ku doło­wi. Dobrze za cho­wa­na paty­na.

Zapytaj o mebel
14

Sejf ze stali polerowanej

Dania, 1820-1840

Sejf ze sta­li pole­ro­wa­nej ze zło­co­ny­mi oku­cia­mi. Wieko z dwie­ma deko­ra­cyj­ny­mi roze­ta­mi, masku­ją­cy­mi otwo­ry na klucz. Po bokach zło­co­ne anta­by, któ­re kon­tra­stu­ją z suro­wo­ścią sta­li.

Zapytaj o mebel
9

Fotel bujany Andersena

Dania, 1850-1870

Fotel buja­ny wyko­na­ny w pole­ro­wa­nej sta­li. Tapicerowany mate­ria­łem z kolek­cji Ralpha Laurena. Fotel potocz­nie nazy­wa­ny fote­lem Hansa Christiana Andrsena, gdyż duń­ski autor baśni był uwiecz­nio­ny w podob­nym fote­lu.

Zapytaj o mebel
7

Szafa barokowa

Dania, 1647

Duńska sza­fa baro­ko­wa, dato­wa­na w zwień­cze­niu na rok 1647. Wykonana z drew­na sosno­we­go, malo­wa­na, zacho­wa­ne ory­gi­nal­ne zam­ki i oku­cia.

Zapytaj o mebel
13
Sprzedane

Empirowy stolik karciany

Dania, 1810

Stolik do gier w sty­lu duń­skie­go Empiru, zło­żo­ny w kształ­cie pół­okrą­głej kon­so­li. Mebel wyko­na­ny z drew­na maho­nio­we­go, malo­wa­ny w kolo­rze anty­ki­zu­ją­cej bie­li. Rozłożony, ma deko­ra­cyj­ny blat malo­wa­ny w sza­re i bia­łe rom­by.

Zapytaj o mebel
13

Biblioteczka

Dania, 1900

Otwarta biblio­tecz­ka, z zamy­ka­ną drzwicz­ka­mi dol­ną czę­ścią. Wykonana w drew­na sosno­we­go i dębo­we­go, malo­wa­na w kolo­rze prze­ła­ma­nej sza­ro­ścią czer­ni.

Zapytaj o mebel
1
Sprzedane

Komoda w stylu gustawiańskim

Szwecja, 1820

Komoda w sty­lu gusta­wiań­skim, trzy­szu­fla­do­wa, z mosięż­ny­mi oku­cia­mi. Na ścię­tych naroż­ni­kach cha­rak­te­ry­stycz­ne dla sty­lu kane­lo­wa­nia.

Zapytaj o mebel
8
Sprzedane

Ławka w stylu Gustawiańskim

Szwecja, koniec XVIII wieku

Dwuosobowa ławecz­ka w sty­lu gusta­wiań­skim, malo­wa­na w cha­rak­te­ry­stycz­nym dla sty­lu kolo­rze prze­ła­ma­nej sza­ro­ścią bie­li, w naro­żach deli­kat­ne roze­ty. Siedzisko tapi­ce­ro­wa­ne tka­ni­ną CHIVASSO.

Zapytaj o mebel
3

Stół z ceramicznym blatem

Bjørn WIINBLAD, Dania, 1978

Okrągły stół z cera­micz­nym bla­tem, sygno­wa­ny – Bjørn Wiinblad 1984. Jest to obiekt wyko­na­ny przez duń­skie­go arty­stę mala­rza, pro­jek­tan­ta, cera­mi­ka, ilu­stra­to­ra. W jego twór­czo­ści poja­wia się baśnio­wa sty­li­sty­ka, któ­ra nawią­zu­je do towa­rzy­szą­ce­go mu życio­we­go mot­ta – „Aby uszczę­śli­wiać ludzi..”

Zapytaj o mebel
14

Komoda 'CHANEL’

Dania 1840

Empirowa komo­da maho­nio­wa, wykoń­czo­na for­te­pia­no­wą poli­tu­rą z dodat­kiem brud­ne­go różu.

Zapytaj o mebel
10
Sprzedane

Para foteli klubowych

Dania, 1940-1950

Para fote­li klu­bo­wych, musz­lo­wym kształ­tem nawią­zu­ją­ce do sty­lu Flemminga Lassena, duń­skie­go archi­tek­ta i pro­jek­tan­ta. Nóżki wyko­na­ne z buczy­ny, wykoń­czo­ne ciem­ną poli­tu­rą, wosko­wa­ne. Tapicerowane mate­ria­łem z kolek­cji Nobilis.

Zapytaj o mebel
16

Stół jadalny AT-309, Hans Wegner

Dania 1952

Stół jadal­ny AT-309, zapro­jek­to­wa­ny przez duń­skie­go pro­jek­tan­ta, Hansa Jørgensena Wegnera, a wyko­na­ny przez fir­mę Andreas Tuck, kata­log z 1952 roku. Blat wyko­na­ny z drew­na teako­we­go, nogi z masy­wu dębo­we­go z mosięż­ny­mi wspor­ni­ka­mi.

Zapytaj o mebel
12

Para foteli w stylu ART DECO

Szwecja, 1920

Para fote­li w sty­lu szwedz­kie­go Art deco, wyko­na­ne z drew­na brzo­zo­we­go, tapi­ce­ro­wa­ne mate­ria­łem z kolek­cji Sahco. Sprzedawane jako para.

Zapytaj o mebel
11
Sprzedane

Stolik kawowy

Rud THYGESEN, Dania 1960

Stolik kawo­wy zapro­jek­to­wa­ny przez duń­ską pro­jek­tant­kę Rud Thygesen. Prosta for­ma mebla wyko­na­na z drew­na róża­ne­go z deli­kat­ny­mi deta­la­mi w naroż­ni­kach z pole­ro­wa­nej sta­li.

Zapytaj o mebel
13

Komoda
w stylu Ludwika XVI

Dania, koniec XVIII wieku

Komoda w sty­lu Ludwika XVI (Gustavian) malo­wa­na ręcz­nie w kolo­rze anty­ki­zy­ją­cej bie­li. Górna szu­fla­da i ćwierć­ko­lum­ny z cha­rak­te­ry­stycz­nym dla sty­lu żłob­ko­wa­niem. Dobrze zacho­wa­na paty­na.

Dostępność: Mebel sprowadzany na indywidualne zamówienie. Czas oczekiwania wynosi 4-6 tygodni.

Zapytaj o mebel
9

Komoda barokowa

Dania, druga połowa XVIII wieku

Dwuszufladowa, malo­wa­na, duń­ska komo­da baro­ko­wa. Dębowa kon­struk­cja, malo­wa­na w kolo­rze ciem­nej zie­le­ni. Bardzo dobrze zacho­wa­na paty­na, doda­je jej wyjąt­ko­we­go cha­rak­te­ru.

Dostępność: Mebel sprowadzany na indywidualne zamówienie. Czas oczekiwania wynosi 4-6 tygodni.

Zapytaj o mebel
5

Dębowa witryna rokokowa

Dania, koniec XVIII wieku

Witryna roko­ko­wa, o dębo­wej, masyw­nej kon­struk­cji, malo­wa­na w kolo­rze błę­ki­tu, z deli­kat­ny­mi odcie­nia­mi bie­li i brud­ne­go różu, któ­re nada­ją jej wizu­al­nej lek­ko­ści.

Dostępność: Mebel sprowadzany na indywidualne zamówienie. Czas oczekiwania wynosi 4-6 tygodni.

Zapytaj o mebel
7

Dębowa komoda barokowa

Dania, 1730-1750

Duńska komo­da baro­ko­wa, wyko­na­na z masy­wu dębo­we­go, z mosięż­ny­mi oku­cia­mi, malo­wa­na w kolo­rze antycz­ne­go błę­ki­tu.

Dostępność: Mebel sprowadzany na indywidualne zamówienie. Czas oczekiwania wynosi 4-6 tygodni.

Zapytaj o mebel
7
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG