Etażerka ciemna

drewno jesionowe mosiądz/żeliwo, stal

Jest nawią­za­niem do mebla o kil­ku kon­dy­gna­cjach, otwar­tych pół­kach, któ­ry poja­wił się we Francji w 2. poło­wie XVIII wie­ku.
Dzięki regu­la­cji wykrę­ca­ne­go bla­tu, tra­dy­cyj­na for­ma eta­żer­ki zosta­ła tu połą­czo­na z for­mą sto­li­ka pomoc­ni­cze­go, co znacz­nie roz­sze­rza jego funk­cjo­nal­ność.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
3
  1. Etażerka ciemna - drewno jesionowe mosiądz/żeliwo, stal
  2. Etażerka ciemna - drewno jesionowe mosiądz/żeliwo, stal
  3. Etażerka ciemna - drewno jesionowe mosiądz/żeliwo, stal
  4. Etażerka ciemna - drewno jesionowe mosiądz/żeliwo, stal
  5. Etażerka ciemna - drewno jesionowe mosiądz/żeliwo, stal
  6. Etażerka ciemna - drewno jesionowe mosiądz/żeliwo, stal
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG