Kolumna

drewno jesionowe mosiądz/stal

Jest to postu­ment o kla­sycz­nej budo­wie i pro­por­cjach. Mebel zna­ny od sta­ro­żyt­no­ści, ponow­nie roz­po­wszech­nio­ny w cza­sach rene­san­su.
Podobnie jak w nie­któ­rych meblach zabyt­ko­wych we wnę­trzu kolum­ny z kolek­cji Oddity ukry­ta jest szaf­ka.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
7
  1. Kolumna - drewno jesionowe mosiądz/stal
  2. Kolumna - drewno jesionowe mosiądz/stal
  3. Kolumna - drewno jesionowe mosiądz/stal
  4. Kolumna - drewno jesionowe mosiądz/stal
  5. Kolumna - drewno jesionowe mosiądz/stal
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG