Komoda Militarna

Anglia, 1850-1860

Angielska komo­da mili­tar­na z roz­kła­da­nym bla­tem, opusz­cza­nym na wysu­wa­ne wspor­ni­ki, umoż­li­wia­ją­cym wyko­rzy­sta­nie mebla jako sekre­ta­rzy­ka. W tyl­nej czę­ści bla­tu schow­ki z przy­kryw­ka­mi na drob­ne przed­mio­ty. Szuflady z wpusz­cza­ny­mi, mosięż­ny­mi oku­cia­mi kase­to­wy­mi.

Zapytaj o mebel
19
  1. Komoda Militarna - Anglia, 1850-1860
  2. Komoda Militarna - Anglia, 1850-1860
  3. Komoda Militarna - Anglia, 1850-1860
  4. Komoda Militarna - Anglia, 1850-1860
  5. Komoda Militarna - Anglia, 1850-1860
  6. Komoda Militarna - Anglia, 1850-1860
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG