Konsola ciemna

drewno jesionowe mosiądz/stal kwarcyt

Jest to naj­bar­dziej współ­cze­sna, wol­no­sto­ją­ca for­ma z kolek­cji Oddity, nato­miast typo­lo­gicz­nie nawią­zu­je do repre­zen­ta­cyj­nych
mebli luk­su­so­wych, któ­re w koń­cu XVII wie­ku poja­wi­ły się we Francji i Włoszech, tzw. stół przy­ścien­ny czę­sto wspar­ty na boga­to rzeź­bio­nej pod­sta­wie.
W kolek­cji Oddity kon­so­la jest wzbo­ga­co­na o ukry­tą szu­fla­dę, dzię­ki cze­mu może peł­nić funk­cję biur­ka.

Dostępność: Meble na zamówienie

Zapytaj o mebel
3
  1. Konsola ciemna - drewno jesionowe mosiądz/stal kwarcyt
  2. Konsola ciemna - drewno jesionowe mosiądz/stal kwarcyt
  3. Konsola ciemna - drewno jesionowe mosiądz/stal kwarcyt
  4. Konsola ciemna - drewno jesionowe mosiądz/stal kwarcyt
  5. Konsola ciemna - drewno jesionowe mosiądz/stal kwarcyt
  6. Konsola ciemna - drewno jesionowe mosiądz/stal kwarcyt
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG