Sprzedane

Para foteli klubowych

Dania, 1940-1950

Para fote­li klu­bo­wych, musz­lo­wym kształ­tem nawią­zu­ją­ce do sty­lu Flemminga Lassena, duń­skie­go archi­tek­ta i pro­jek­tan­ta. Nóżki wyko­na­ne z buczy­ny, wykoń­czo­ne ciem­ną poli­tu­rą, wosko­wa­ne. Tapicerowane mate­ria­łem z kolek­cji Nobilis.

Zapytaj o mebel
16
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG