Stół Filipiński

XIX-wieczny, filipiński stół konsolowy

Rustykalny stół fili­piń­ski, kolo­nial­ny, wyko­na­ny z egzo­tycz­ne­go drew­na Molave, lokal­nie wystę­pu­ją­ce­go na Filipinach, obec­nie pod ści­słą ochro­ną. Matowa powierzch­nia sto­łu pokry­ta natu­ral­ną paty­ną, śla­da­mi użyt­ko­wa­nia.
W latach 1565-1898 Filipiny były kolo­nią hisz­pań­ską, stąd hisz­pań­ska sty­li­sty­ka mebla. Ten rodzaj sto­łów był wyko­ny­wa­ny głów­nie do klasz­tor­nych refek­ta­rzy na Filipinach.
Stół ma cie­ka­we wymia­ry, jest dość wąski, dzię­ki cze­mu może słu­żyć jako stół kon­so­lo­wy przy ścia­nie lub rodzaj pomoc­ni­ka za sofą.
Blat wyko­na­ny jest z jed­ne­go kawał­ka drew­na, co umoż­li­wia­ją wła­ści­wo­ści drew­na egzo­tycz­ne­go.

Zapytaj o mebel
9
  1. Stół Filipiński - XIX-wieczny, filipiński stół konsolowy
  2. Stół Filipiński - XIX-wieczny, filipiński stół konsolowy
  3. Stół Filipiński - XIX-wieczny, filipiński stół konsolowy
  4. Stół Filipiński - XIX-wieczny, filipiński stół konsolowy
  5. Stół Filipiński - XIX-wieczny, filipiński stół konsolowy
  6. Stół Filipiński - XIX-wieczny, filipiński stół konsolowy
  7. Stół Filipiński - XIX-wieczny, filipiński stół konsolowy
  8. Stół Filipiński - XIX-wieczny, filipiński stół konsolowy
  9. Stół Filipiński - XIX-wieczny, filipiński stół konsolowy
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG