Projekt POIR.02.03.05-14-0053/19 „Opracowanie pro­jek­tu wozr­ni­cze­go autor­skiej kolek­cji mebli w celu dywer­sy­fi­ka­cji ofer­ty fir­my Square Drop”  jest współ­fi­nan­so­wa­ny przez  Unię Europejską  ze środ­ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020.

Oś prio­ry­te­to­wa 2 Wsparcie oto­cze­nia i poten­cja­łu przed­się­biorstw do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści B+R+I,

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usłu­gi dla przed­się­biorstw

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przed­się­bior­ców

Celem pro­jek­tu jest opra­cow­na­ie i wdro­że­nie nowe­go pro­duk­tu w posta­ci lini wyso­kiej kla­sy mebli rze­mieśl­ni­czych  wyko­rzy­stu­ją­cych tra­dy­cyj­ne tech­ni­ki meblar­skie

  • war­tość pro­jek­tu 168 079,50 pln
  • wkład Funduszy Europejskich 116 152,50 pln

 

FINE ART CONSERVATION LAB