Etażerka ciemna – Square Drop

Etażerka ciemna

Jest nawią­za­niem do mebla o kil­ku kon­dy­gna­cjach, otwar­tych pół­kach, któ­ry poja­wił się we Francji w 2. poło­wie XVIII wie­ku.

Dzięki regu­la­cji wykrę­ca­ne­go bla­tu, tra­dy­cyj­na for­ma eta­żer­ki zosta­ła tu połą­czo­na z for­mą sto­li­ka pomoc­ni­cze­go, co znacz­nie roz­sze­rza jego funk­cjo­nal­ność.

Cena: 8 543,62 

Pochodzenie: PolskaMateriał: drewno jesionowe, mosiądz lub żeliwo, stalWymiary: 74 × 50,5 cm
maks. wys.: 93 cm
średnica małego blatu: 30 cm
Kolor
Ciemny
Dostępność: Na zamówienie
Etażerka ciemna ×Zamknij Formularz