Kabinet jasny – Square Drop

Kabinet jasny

Jest nawią­za­niem do naj­bar­dziej repre­zen­ta­cyj­nych i kosz­tow­nych mebli skrzy­nio­wych, któ­re w XVII wie­ku roz­po­wszech­ni­ły się w Europie. Obiekt jest deko­ra­cyj­nie zdo­bio­ny natu­ral­nym kamie­niem, mosiądzem/żeliwem, skry­wa taj­ne szu­fla­dy i schow­ki i sta­no­wi głów­ny ele­ment, deter­mi­nu­ją­cy cha­rak­ter wnę­trza.

Cena: 67 823,77 

Pochodzenie: PolskaMateriał: drewno jesionowe, mosiądz, kwarcytWymiary: 182 × 120 × 42 cm (+ uchwyty 3 cm)
Dostępność: Na zamówienie
Kabinet jasny ×Zamknij Formularz