Konsola ciemna – Square Drop

Konsola ciemna

Jest to naj­bar­dziej współ­cze­sna, wol­no­sto­ją­ca for­ma z kolek­cji Oddity, nato­miast typo­lo­gicz­nie nawią­zu­je do repre­zen­ta­cyj­nych mebli luk­su­so­wych, któ­re w koń­cu XVII wie­ku poja­wi­ły się we Francji i Włoszech, tzw. stół przy­ścien­ny czę­sto wspar­ty na boga­to rzeź­bio­nej pod­sta­wie. W kolek­cji Oddity kon­so­la jest wzbo­ga­co­na o ukry­tą szu­fla­dę, dzię­ki cze­mu może peł­nić funk­cję biur­ka.

Cena: 17 691,70 

Pochodzenie: PolskaMateriał: drewno jesionowe, mosiądz lub stal, kwarcytWymiary: 76 × 120 × 60 cm (wys. do półki: 64 cm)
Dostępność: Na zamówienie
Konsola ciemna ×Zamknij Formularz