Paint

Zanurz się w paste­lo­wych bar­wach i wpro­wadź do wnę­trza spo­kój, deli­kat­ność i powiew roman­ty­zmu. Meble malo­wa­ne ręcz­nie z zasto­so­wa­niem tra­dy­cyj­nych tech­nik i tech­no­lo­gii, ory­gi­nal­na paty­na doda­je im wyjąt­ko­we­go cha­rak­te­ru oraz pod­kre­śla ich histo­rię. Zapach wosku psz­cze­le­go sto­so­wa­ne­go do wykoń­cze­nia powierzch­ni dopeł­nia sen­su­al­no­ści odbio­ru mebli..

Sprzedane

Stolik konsolowy, Ludwik XVI

Dania, 1780-1790

Stolik kon­so­lo­wy z szu­fla­dą, w sty­lu Ludwika XVI, wyko­na­ny z drew­na sosno­we­go, malo­wa­ny w kolo­rze anty­ki­zu­ją­cej bie­li, z kane­lo­wa­ny­mi nóż­ka­mi, zwę­ża­ją­cy­mi się ku doło­wi. Dobrze za cho­wa­na paty­na.

Zapytaj o mebel
14

Szafa barokowa

Dania, 1647

Duńska sza­fa baro­ko­wa, dato­wa­na w zwień­cze­niu na rok 1647. Wykonana z drew­na sosno­we­go, malo­wa­na, zacho­wa­ne ory­gi­nal­ne zam­ki i oku­cia.

Zapytaj o mebel
13
Sprzedane

Empirowy stolik karciany

Dania, 1810

Stolik do gier w sty­lu duń­skie­go Empiru, zło­żo­ny w kształ­cie pół­okrą­głej kon­so­li. Mebel wyko­na­ny z drew­na maho­nio­we­go, malo­wa­ny w kolo­rze anty­ki­zu­ją­cej bie­li. Rozłożony, ma deko­ra­cyj­ny blat malo­wa­ny w sza­re i bia­łe rom­by.

Zapytaj o mebel
13

Biblioteczka

Dania, 1900

Otwarta biblio­tecz­ka, z zamy­ka­ną drzwicz­ka­mi dol­ną czę­ścią. Wykonana w drew­na sosno­we­go i dębo­we­go, malo­wa­na w kolo­rze prze­ła­ma­nej sza­ro­ścią czer­ni.

Zapytaj o mebel
1
Sprzedane

Komoda w stylu gustawiańskim

Szwecja, 1820

Komoda w sty­lu gusta­wiań­skim, trzy­szu­fla­do­wa, z mosięż­ny­mi oku­cia­mi. Na ścię­tych naroż­ni­kach cha­rak­te­ry­stycz­ne dla sty­lu kane­lo­wa­nia.

Zapytaj o mebel
8
Sprzedane

Ławka w stylu Gustawiańskim

Szwecja, koniec XVIII wieku

Dwuosobowa ławecz­ka w sty­lu gusta­wiań­skim, malo­wa­na w cha­rak­te­ry­stycz­nym dla sty­lu kolo­rze prze­ła­ma­nej sza­ro­ścią bie­li, w naro­żach deli­kat­ne roze­ty. Siedzisko tapi­ce­ro­wa­ne tka­ni­ną CHIVASSO.

Zapytaj o mebel
3

Komoda
w stylu Ludwika XVI

Dania, koniec XVIII wieku

Komoda w sty­lu Ludwika XVI (Gustavian) malo­wa­na ręcz­nie w kolo­rze anty­ki­zy­ją­cej bie­li. Górna szu­fla­da i ćwierć­ko­lum­ny z cha­rak­te­ry­stycz­nym dla sty­lu żłob­ko­wa­niem. Dobrze zacho­wa­na paty­na.

Dostępność: Mebel sprowadzany na indywidualne zamówienie. Czas oczekiwania wynosi 4-6 tygodni.

Zapytaj o mebel
9

Komoda barokowa

Dania, druga połowa XVIII wieku

Dwuszufladowa, malo­wa­na, duń­ska komo­da baro­ko­wa. Dębowa kon­struk­cja, malo­wa­na w kolo­rze ciem­nej zie­le­ni. Bardzo dobrze zacho­wa­na paty­na, doda­je jej wyjąt­ko­we­go cha­rak­te­ru.

Dostępność: Mebel sprowadzany na indywidualne zamówienie. Czas oczekiwania wynosi 4-6 tygodni.

Zapytaj o mebel
5

Dębowa witryna rokokowa

Dania, koniec XVIII wieku

Witryna roko­ko­wa, o dębo­wej, masyw­nej kon­struk­cji, malo­wa­na w kolo­rze błę­ki­tu, z deli­kat­ny­mi odcie­nia­mi bie­li i brud­ne­go różu, któ­re nada­ją jej wizu­al­nej lek­ko­ści.

Dostępność: Mebel sprowadzany na indywidualne zamówienie. Czas oczekiwania wynosi 4-6 tygodni.

Zapytaj o mebel
7

Dębowa komoda barokowa

Dania, 1730-1750

Duńska komo­da baro­ko­wa, wyko­na­na z masy­wu dębo­we­go, z mosięż­ny­mi oku­cia­mi, malo­wa­na w kolo­rze antycz­ne­go błę­ki­tu.

Dostępność: Mebel sprowadzany na indywidualne zamówienie. Czas oczekiwania wynosi 4-6 tygodni.

Zapytaj o mebel
7
FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG