W tej pracowni każdy może odkryć w sobie artystę

Wierzy, że przed­mio­ty i wnę­trza, któ­re lubi­my, odzwier­cie­dla­ją oso­bo­wość. Agnieszka Śniadewicz-Świca, kon­ser­wa­tor i histo­ryk sztu­ki, zało­ży­ciel­ka Square Drop uwa­ża, że udział w kre­owa­niu wła­snej prze­strze­ni jest dro­gą do odna­le­zie­nia w sobie arty­sty.

W jej pra­cow­ni w Milanówku uno­si się zapach drew­na i wosku psz­cze­le­go. Z wiel­ką tro­ską są tu odre­stau­ro­wy­wa­ne cen­ne, zabyt­ko­we obiek­ty, jak kufry od Louis Vuitton, a tak­że meble po pro­stu waż­ne dla ich wła­ści­cie­li.

Ideą Square Drop jest wyra­że­nie oso­bo­wo­ści przez przed­mio­ty. Agnieszka łączy róż­ne roz­wią­za­nia, by two­rzyć rze­czy zaska­ku­ją­ce i współ­gra­ją­ce z nowo­cze­sny­mi wnę­trza­mi. Właśnie takie jak squ­are drop, czy­li kwa­dra­to­wa kro­pla – uni­ka­ty, ele­men­ty wyróż­nia­ją­ce nas w upo­rząd­ko­wa­nym świe­cie.

Studio zaczy­na­ło od kon­ser­wa­cji dzieł sztu­ki, współ­pra­cu­jąc z anty­kwa­riu­sza­mi z róż­nych zakąt­ków świa­ta – od Kopenhagi po Nowy Jork. Obecnie, wyko­rzy­stu­jąc tę wie­dzę, two­rzy rów­nież nowe meble, sto­su­jąc tra­dy­cyj­ną tech­no­lo­gię i szla­chet­ne mate­ria­ły.

FINE ART CONSERVATION LAB
POBIERZ KATALOG