Sofa, Wilhelm Kimbel – Square Drop

Sofa, Wilhelm Kimbel

Niemiecka sofa w sty­lu póź­ne­go Empire’u, dato­wa­na ok. 1830 roku. Mebel wyko­nał ebe­ni­sta Wilhelm Kimbel (1786-1869) w manu­fak­tu­rze mebli w Mainz w Południowych Niemczech. Kimbel czę­sto deko­ro­wał meble peł­no­pla­stycz­ny­mi for­ma­mi rzeź­biar­ski­mi. Tutaj cie­ka­wym ele­men­tem deko­ra­cyj­nym są rzeź­bio­ne orły, któ­rych skrzy­dła prze­cho­dzą w deko­ra­cję opar­cia. Ten typ mebla poja­wia się jako ADLER CANAPÉ w Zeszytach gra­ficz­nych, do któ­rych rysun­ki wyko­nał Wilhelm Kimbel. Sofa jest maho­nio­wa, wykoń­czo­na woskiem psz­cze­lim i tapi­ce­ro­wa­na natu­ral­nym lnem. Mebel prze­szedł peł­ną kon­ser­wa­cję z zacho­wa­niem jego natu­ral­nej paty­ny. Sofa jest obi­ta tka­ni­ną rów­nież od tyłu, co pozwa­la na jej wol­no­sto­ją­ce usta­wie­nie. Ten zabyt­ko­wy mebel z epo­ki w nowo­cze­snym wykoń­cze­niu świet­nie wpi­su­je się we współ­cze­sne wnę­trza.

Cena: 25 740,00 

Pochodzenie: Niemcy, XIX w.Wymiary: 103 × 214 × 72 cm
Dostępność: Na zamówienie
Sofa, Wilhelm Kimbel ×Zamknij Formularz

    Szanujemy Twoją prywatność

    Ta witryna korzysta z plików cookie lub podobnych technologii w celu poprawy komfortu przeglądania. Kontynuując korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności.